Od "ma nije to ništa" do ozbiljnog problema

 

Priča o dječaku M počinje u avgustu 2022. godine, kada nam se za pomoć obraća porodica dječaka, kojeg ćemo u ovom tekstu nazvati dječak M.

Tog toplog ljetnog dana na vrata našeg kabineta zakucao je dječak, uzrasta 6 godina, koji se sprema za polazak u školu.

Tokom kompletne logopedske procjene evidentisana su odstupanja u oblasti govorno- jezičkog razvoja, tačnije u oblasti artikulacije glasova. Dječak, potpuno urednog intelektualnog i motoričkog statusa, sa zabilježenim odstupanjem od 15 glasova u odnosu sa standardni izgovor istih. Odstupanja su zabilježena u okvuru sledećih grupa glasova: frikativa, afrikata, laterala i vibratornog R.

Naizgled, “simpatičan” govor, koji roditelji ni ne registruju kao ozbiljan problem, a samim tim ni ne reaguju na vrijeme, može da preraste u veliki životni izazov.

Dijete urednog razvoja pri polasku u školu treba da posjeduje pravilnu artikulaciju svakog glasa, u svim pozicijama riječi. Preduslov za razvoj predakademskih, kao i akademskih vještina čitanja i pisanja su direktno povezane sa pravilnom artikulacijom svih glasova maternjeg jezika.

Nepravilna artikulacija glasova pri polasku u školu i uključivanje u vršnjačku grupu gdje se od djeteta očekuje da je iste savladao može da dovede pored problema pri usvajanju predakademskih i akademskih vještina, i do veliki problema psihološke prirode.

Dijete primjeti da se njegov govor razlikuje od govora druge djece, osjeća se manje uspješno, treba mu više vremena pri usvajanju početnog čitanja i pisanja, sve to zajedno dovodi do gubitka samopouzdanja, izbjegavanja druženja sa vršnjacima te straha od neuspjeha i djeteta koje se potpuno povlači u sebe.

Dolazi do velikog otpora pri odlasku u školu, manjka motivacije za učenje, rad i druženje. Sve to zajedno dovodi do formiranja jedne introvertne ličnosti.

Upravo takvi problemi polako su nadolazili na površinu, kao ono kad stavite lonac na vrelu ringlu, a on postepeno ključa dok se potpuno ne prelije. Isti  ishod možemo očekivati ukoliko na vrijeme ne reagujemo kada primijetimo da dijete ne izgovara samo jedan, a kamoli grupu glasova pravilno.

Znam, komšije, rodbina, prodavačica u marketu će možda reći da je ovakav način izgovora simpatičan, harizmatičan, ali oslanjajući se na savjete “laika” za ovu oblast možemo napraviti ogroman problem našem djetetu.

Nažalost, roditelji to često spoznaju pred sam upis u školu, kada se od terapeuta očekuje da učini nemoguće do tog čuvenog septembra i prvog školskog dana.

Međutim, realnost je drugačija, za roditelje u nekim situacijama i poražavajuća. Tretiranje ovakvog vida kašnjenja, kao i pri bilo kom drugom rehabilitacionom postupku, zahtijeva vrijeme, kontinuitet, angažman, rad i trud, kako terapeuta i djeteta, tako i cijelog okruženja u kom dijete boravi.

Redovni tretmani na sedmičnom nivou i svakodnevni rad u kućnim uslovima su preduslov za svaki izazov koji se postavlja pred cijeli tim, ili kako mi to zovemo “sveto trojstvo” ( TERAPEUT-DIJETE-RODITELJ).

Kako smo mi uspjeli da prevaziđemo naš izazov. . .

Započeli smo sa početnim vježbama tretiranja glasa “F”, nakon toga isti smo nastavili stimulisati i u riječima, rečenicama i pjesmicama.

Decembra 2022. zbog bolesti dječaka, a zbog rizika da će prekid kontinuiteta vratiti nas dva koraka u nazad, organizovali smo online tretmane.

Online tretmani su takođe jako dobro prihvaćeni i pokazuju odlične rezultate i odgovaraju i djeci kao i roditeljima koji u datom trenutku nisu u mogućnosti da dovedu dijete na tretman.

Tretman po tretman uspješno savladani glasovi su se nizali jedan za drugim, gdje za par mjeseci od 15 “problematičnih” glasova dolazim do skoro uspješno savladane artikulacije svih glasova.

U okviru tretmana obzirom da je M đak prvak krenuli smo sa radom na predčitalačkim vještinama ( analizi i sintezi) koje su preduslov uspješnom čitanju i pisanju.

Da bi dijete uspješno savladalo čitanje i pisanje potrebno je da ima razvijenu fonemsku odnosno fonološku svjesnost tj da prepozna i opazi rečenicu kao cjelinu, riječi kao dijelove te cjeline(fonološka svjesnost) i na kraju glasove koji sačinjavaju riječi.

Analiza glasova u riječi podrazumjeva sposobnost da se riječ “rastavi “ na glasove koji je sačinjavaju, dok je sinteza suprotan proces, odnosno sposobnost da se pojedinačni glasovi grupišu u cjelinu i prepoznaju kao riječ.

Svakodnevnim radom sa terapeutom 4x nedeljno i vježbanjem kući dolazimo do toga da M je savladao čitanje i pisanje i da je u razredu koji pohađa jedan od boljih učenika koji svakodnevno dobija pohvale od strane učiteljice.

Čarobni svijet razvoja 2022.